Ühingust

Täpsemalt saab meie tegemistel silma peal hoida FACEBOOK ja INSTAGRAM lehel.

Eesti Metsloomaühing asutati 5.08.2017

Eesti Metsloomaühing toimib metsloomi aitavate inimeste võrgustiku katusorganisatsioonina, korraldab infovahetust, esindab ühishuvi, sõlmib lepinguid ja koordineerib koostööd teiste organisatsioonide ning ametiasutustega. Tegemist on suurima ja tuntuima metsloomi abistava organisatsiooniga Eestis. Meie poole pöördub iga-aastaselt tuhandeid abivajajaid ning meil on üle- eestiline hoiukodude võrgustik.

Meie missiooniks on peamiselt linnakeskkonnas või ka mujal inimtegevuse tõttu hätta sattunud metsloomade abistamine (päästmine, ravi, rehabilitatsioon jne) ning vabastamine loomulikku elukeskkonda.

Abivajavate või vigastatud metsloomade abistamisel tugineme teaduslikule teadmisele, veterinaaride ja valdkonna ekspertide arvamustele. Korraldame koolitusi ja seminare, peame loenguid ning korraldame koolitusi laste- ja hariduasutustele. Algatame/tellime uuringuid ja analüüse. Kogume andmeid metsloomade paiknemise, vigastuste põhjuste, haiguste, ravi jms kohta ning osaleme asjakohastes uurimisprogrammides.

Teeme koostööd teiste sarnase eesmärgiga ühingutega, nii kodu- kui ka välismaal. Julgelt võtke ühendust meiega, kui soov teha erinevaid koostöid, projekte jne. Eesti Metsloomaühing järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

Kogume loomade abistamiseks vahendeid ja kasutame neid sihtotstarbeliselt.

Eesti Metsloomaühingu MAJANDUSAASTA ARUANNE on leitav siit:
2017-2018
2019
2020
2021
2022

​EESTI METSLOOMAÜHINGU PÕHIKIRI

Mittetulundusühing Eesti Metsloomaühing (edaspidi nimetatud Ühing) on loodud 5. augustil 2017.
1.​ ​Ühingu nimi, asukoht ja majandusaasta
1.1 1.2
1.3​ 1.4​ 1.5​
​Eesti metsloomaühing on kodanikualgatusel põhinev ja avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
​Ühingu ametlik nimi on “EESTI METSLOOMAÜHING”, inglise keeles kasutatakse nime “ESTONIAN WILDLIFE CENTER”.
​Ühingu asukohaks on Tallinna linn, Eesti Vabariik.
​Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. ​Ühing on asutatud tähtajatult.
2.​ ​Ühingu eesmärk ja tegevuse põhisuunad
2.1​ ​Ühingu tegevuse üldised eesmärgid:
2.1.1​ ​bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
2.1.2 ​linnakeskkonnas või looduses ja/või inimtegevuse tõttu hätta sattunud/vigastatud
metsloomade abistamine, vajadusel nende ravi korraldamine ja hoiukohtade
loomine ning terveks ravitud loomade vabastamine loomulikku elukeskkonda
2.1.3 metsloomade ja eluslooduse alase info ja teadmiste, rahvahariduse edendamine
2.1.4 ​metsloomade ja eluslooduse alane kirjastamine, info-, teavitus-,
reklaammaterjalide valmistamine ning osalemine asjakohastes uurimis- ja
koolitusprogrammides
2.2. Oma eesmärkide elluviimiseks osaleb Ühing koostöös teiste organisatsioonidega loomakaitsealaste poliitikate ja õigusaktide väljatöötamises ja elluviimises ning on katusorganisatsiooniks Ühingu liikmete ühiste huvide esindamisel.
2.3. Ühingu tegevuse aluseks loomade abistamisel on loomade heaolu tagavates õigusaktides sätestatu ning loomade humaanse kohtlemise ja halastuse põhimõtted. Välditakse loomade paljunemist vangistuses olles. Looduses vabalt elavate loomade kaitse ja abistamine toimub looma rehabiliteerimise ning loodusesse tagasiviimise eesmärgil. Kui looma ravi ei ole ekspertide hinnangul võimalik, korraldab ühing looma eutanaasia.
2.4. Oma eesmärkide täitmisel lähtub Ühing kaasaegsest teaduslikust teabest loomade liigiomaste füsioloogiliste, bioloogiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete vajaduste ning eripärade osas. Loomade ravimine toimub koostöös loomakliinikute ja veterinaaridega, kes määravad vajaliku raviskeemi ja ravimid ning hindavad looma seisundit.
2.5. Ühingu tegevuse põhisuunad, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on järgmised:
2.5.1. Ühing teeb ettepanekuid loomakaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning õigusaktide rakendamise tõhususe parendamiseks; 2.5.2. töötab välja ja viib ellu või osaleb asjakohastes uurimisprojektides ning programmides;
2.5.3. kogub, analüüsib ja süstematiseerib oma tegevuse käigus andmeid metsloomade paiknemise, vigastuste põhjuste, haiguste, ravi jms kohta;
2.5.3. teeb koostööd teiste loomakaitseorganisatsioonide, riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, osaleb nimetatud organisatsioonide ja isikutega koostöös valminud ühisprojektide ja -programmide elluviimisel;
2.5.4. teeb koostööd rahvusvaheliste metsloomakeskustega;
2.5.6 korraldab teavitus- ja koolitustegevusi ning muid asjakohaseid üritusi;
2.5.7. konsulteerib abivajajaid metsloomadega seotud küsimustes ja abistab vajadusel juhtumite lahendamisel;
2.5.8 kirjastab metsloomaalaseid trükiseid ning arendab valdkonnale vajalikke veebikeskkonnalahendusi ja- teenuseid;
2.5.9 arendab majandustegevust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.5.10 asutab iseseisvalt või koos teiste isikutega sihtasutusi ja mittetulundusühinguid; 2.5.11 abistab Ühingu liikmeid metsloomaalases tegevuses, koordineerib liikmete vahelist koostööd; korraldab liikmetele koolitusi ja infopäevi;
2.5.12 täidab muid ülesandeid ja teostab muid tegevusi, mis on vajalikud Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3. ​Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine, Ühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord
3.1 Kõik ühingu asutajad on ühingu liikmed.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda füüsilised isikud ning Eestis või välismaal registreeritud juriidilised isikud, kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Ühingu eesmärkide ja põhisuundadega.
3.3. Ühingu liikmeks astuda sooviv isik esitab Ühingu juhatusele vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Ühingu põhikirja ja tasuma sisseastumismaksu. Liikmeks astuda soovival isikul peab olema kahe Ühingu liikme kirjalik soovitus.
3.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.5. Juhatusel on õigus keelduda Ühingu liikmeks astuda sooviva isiku vastuvõtmisest juhul, kui isik ei ole esitanud vormikohast avaldust, on esitanud eksitavaid andmeid või valeandmeid, ei ole tasunud sisseastumismaksu, on kohtulikult karistatud või juhul kui juriidilise isiku põhikirjajärgne tegevus ei ole kooskõlas Ühingu eesmärkide ja põhisuundadega.
3.6. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.7. Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele. Ühingust välja astumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Ühingu liige on kohustatud enne Ühingust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Ühingule.
3.8. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.8.1. Ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu ning talle on vähemalt kahel korral saadetud kirjalik meeldetuletus;
3.8.2. Ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.8.3. Ühingu liige või tema liikmeskonna liige on olulisel määral kahjustanud Ühingu mainet ja huve.
3.9. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 (kaks) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval Ühingu liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuse koosolekul.
3.10 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.
3.11. Ühingu üldkoosolek võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida nii füüsiline kui juriidiline isik, kellel on erilisi teeneid Eesti metsloomaalases tegevuses ja/või kellele Ühing osutab erilist austust. Auliige ei saa Ühingu liikme õigusi ega kohustusi, välja arvatud õigus osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel ning üldkoosolekul nõuandva häälega.
4. ​Ühingu liikme õigused ja kohustused
4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2. üles seada kandidaate juhatuse liikmeks valimiseks;
4.1.3. olla valitud (juriidiline isik oma esindaja kaudu) Ühingu juhatuse liikmeks;
4.1.4. saada Ühingu juhatuselt teavet Ühingu finantsseisu (sealhulgas õigus tutvuda ühingu konto väljavõttega) ja tegevuse kohta ja esitada Ühingu eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Ühingule;
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. osalema Üldkoosolekul, järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
4.2.2 hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada Ühingu mainet;
4.2.3 esitama Ühingu üldkoosolekule aruanded Ühingu poolt saadud varade kasutamise kohta ja vastama Ühingu juhatuse arupärimistele;
4.2.4. esitama Ühingu juhatusele ühe kuu jooksul muudatused oma isiku- ja/või kontaktandmetes;
4.2.5. tasuma õigeaegselt põhikirjas sätestatud sisseastumis- ja liikmemaksu;
4.2.6. tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta on esitanud Ühingust väljaarvamise avalduse selle aasta kestel.
4.3. Liikme- ja sisseastumismaksule täiendavaid makse võib Ühingu liikmetele panna ainult üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest.
5. ​Sisseastumismaks ja liikmemaks
5.1. Sisseastumismaks on 12 eurot füüsilisele isikule ja 120 eurot juriidilisele isikule.
5.2. Ühingu liikme liikmemaks kalendriaasta kohta on 6 eurot (0.50 senti kuus) füüsilisele isikule ja 60 eurot (5 eurot kuus) juriidilisele isikule.
5.3. Isik võib sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasuda üheaegselt.
5.4. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st hiljemalt jooksva kalendriaasta 31. detsembriks.
5.5. Kui liige esitab juhatusele Ühingust väljaastumise avalduse, siis on ta, sõltumata avalduse esitamise hetkest, kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest, kui ta pole liikmemaksu juba tasunud.
5.6. Kui juhatus keeldub isiku Ühingu liikmeks vastuvõtmisest vastavalt põhikirja punktile 3.5, siis tagastatakse isikule tema poolt Ühingule juba tasutud sisseastumismaks ja liikmemaks.
5.8. Isik tasub sisseastumismaksu ja liikmemaksu Ühingu pangakontole.
5.9. Liikmemaksu tasumise kohustuse mittetäitmisel on Ühingu juhatusel õigus liige Ühingust välja arvata.
6. ​Üldkoosolek
6.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Ühingu üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida põhikirjaga ei ole antud Ühingu juhatuse pädevusse.
6.2 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
6.2.1 põhikirja vastuvõtmine või muutmine, sh liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määramine;
6.2.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6.2.3 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine
6.2.4. nõukogu moodustamise vajaduse üle otsustamine ja selle volituste määramine 6.2.5 eesmärgi muutmine;
6.2.6 Ühingu majandusaasta aruande ja Ühingu järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;
6.2.7 revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse üle otsustamine ja revisjonikomisjoni liikmete või audiitori valimine;
6.2.8 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3. Juhatus kutsub Ühingu üldkoosoleku kokku vähemalt üks (1) kord aastas:
6.3.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
6.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/4 Ühingu liikmetest;
6.3.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
6.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist e-postiga kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
6.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalevate või esindatud Ühingu liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja üldkoosoleku päevakorrast vastavalt põhikirja punktile 6.4 ette teatatud. 6.6. Ühingu üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal Ühingu liikmel on üldkoosoleku otsuste vastuvõtmisel 1 (üks) hääl.
6.7. Ühingu üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.
6.8. Ühingu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Ühingu üldkoosolekul osalenud liikmete 2/3 häälteenamus.
6.9. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Ühingu kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Ühingu üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
7. Juhatus
7.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja Ühingut esindab kõikides õigustoimingutes kahe kuni viieliikmeline juhatus. Ühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
7.2. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
7.3 Üldkoosolekul on õigus juhatus sõltumata põhjusest ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel valib üldkoosolek vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
7.4 Juhatuse pädevuses on:
7.4.1. Ühingu töö korraldamine;
7.4.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
7.4.3 liikmete arvestuse pidamine;
7.4.4. liikmete vajaliku teabe edastamine juhatuse tegevusest;
7.4.5. ühingu tegevuse toetajate registri pidamine;
7.4.6. üldkoosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine, juhatamine ning üldkoosoleku otsuste täideviimine;
7.4.7. Ühingu tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine;
7.4.8. Ühingu aastaeelarve ja tegevuskava koostamine;
7.4.9. töölepingute sõlmimine Ühingu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel;
7.4.10. Vastavalt vajadusele ekspertgruppide ja nõukoja kokkukutsumine;
7.4.11. Ühingu varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkoosoleku otsustele; 7.4.12. Ühingu raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;
7.4.13. muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha Ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud ametijuhendis;
7.4.14. vajadusel Ühingu esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;
7.5. Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.
7.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning kõigile juhatuseliikmetele on koosolekust vähemalt kolm tööpäeva ette e-kirja teel teada antud. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav konsensus. Selle võimatuse korral arutatakse asja järgmisel koosolekul või tõstatatakse küsimus üldkoosolekul.
8. ​Ühingu tegevuse toetajad
8.1 Füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Ühingu liikmed, võivad vahetult osaleda Ühingu töös Ühingu tegevuse toetajatena.
8.2 Ühingu tegevuse toetaja statuudi töötab välja ja kinnitab juhatus. Juhatus lisab Ühingu tegevuse toetaja nime Ühingu veebilehele ühe kuu jooksul tema vastuvõtmisest. Kui tegevuse toetaja ei soovi oma andmete avaldamist, tuleb sellest kirjalikult teavitada Ühingu juhatust.
8.3 Ühingu tegevuse toetajatel on õigus olla nõuandva sõnaõigusega kaasatud kõikide Ühingu organite tegevusse, sealhulgas üldkoosoleku koosolekutele.
8.4 Isikud, kes soovivad Ühingu tegevust toetada, esitavad vormikohase avalduse Ühingu juhatusele, kes registreerib toetaja. Juhatus võib oma otsusega keelduda isiku Ühingu tegevuse toetajana registreerimisest, kui isiku tegevus (sh varasem tegevus) on vastuolus Ühingu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või metslooma üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
8.5. Ühingu tegevuse toetaja võib igal ajal vabatahtlikult Ühingu tegevuse toetaja staatusest loobuda teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele, kes kustutab isiku Ühingu tegevuse toetajate registrist.
8.6 Juhatus võib oma otsusega isiku Ühingu tegevuse toetajate hulgast välja arvata ning Ühingu tegevuse toetajate registrist kustutada, kui isiku tegevus:
8.6.1 kahjustab Ühingu mainet või huve;
8.6.2 ei ole kooskõlas Ühingu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega või
8.6.3 ei ole kooskõlas metsloomade abistamise üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
8.7 Põhikirja punktides 8.4 ja 8.6 nimetatud juhatuse otsusest teavitatakse isikut, kelle suhtes otsus on tehtud, kirjalikult.
9. ​Ühingu piirkonnad
9.1. Ühingul võivad olla piirkonnad, mis ei ole juriidilised isikud. Ühingu piirkondade asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub juhatuse pädevusse.
9.2. Piirkonna tegevust juhib piirkonna juht, kes määratakse ametisse juhatuse otsusega ja kellega lepingud sõlmib juhatus. Piirkonna juhi pädevuse ja ametijuhendid kinnitab juhatus.
9.3 Ühingul on õigus vajadusel asutada Ühingu eesmärgiga kooskõlas olevaid juriidilisi isikuid.
10 Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
10.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
10.3 Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud metsloomade kaitse või rehabilitatsiooniga seotud ühingu(te)le või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.